Reglement

VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE NATURALSPHARM WEBWINKEL

LEES VOORDAT U EEN CONTRACT SLUIT DE VOLGENDE ALGEMENE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR. IN GEVAL VAN VRAGEN OF TWIJFEL, NEEM DAN CONTACT MET ONS OP OP HET E-MAILADRES [email protected]

E-shop NaturalsPharm

Reglement

NATURALSPHARM webwinkel, actief op www.naturalspharm.nl wordt gerund door PLT GROUP SP Z O.O. gevestigd in Warszawa.

KRS [Nationaal Gerechtelijk Register]: 0000628808
BTW: 5252670145
Regon [statistisch bedrijfsnummer]: 365009308

Adresgegevens:
PLT GROUP SP Z O.O.
ul. Tytusa Chałubińskiego 9 lok 2,
02-004 Warszawa
e-mail: [email protected]
tel. 44 3300272330

§1. Algemene bepalingen

 1. NaturalsPharm verkoopt goederen via het internet onder het domein www.naturalspharm.nl

 2. Bestellingen in de winkel kunnen alleen worden geplaatst door personen ouder dan 18 jaar of met toestemming van de wettelijke voogd.

 3. Alle in de winkel aangeboden producten zijn gloednieuw en worden geleverd met een in Polen geldige fabrieksgarantie.

 4. De prijzen zijn BTW-inclusief.

 5. De prijs die voor elk product wordt vermeld, is bindend vanaf het moment dat de bestelling wordt geplaatst voor uitvoering. De prijs bindt zowel de klant als de verkoper PLT GROUP SP Z O.O.

 6. PLT GROEP SP Z O.O. behoudt zich het recht voor om: de prijzen van de aangeboden goederen te wijzigen, met uitzondering van de in lid 5 bedoelde situatie, nieuwe goederen in het aanbod op te nemen, promotie- en verkoopacties op de website van de winkel uit te voeren en te annuleren of wijzigingen daarin aan te brengen.

 7. Voor elke bestelling wordt een aankoopbewijs (kassabon of btw-factuur) verstrekt.

 8. De koopovereenkomst wordt naar Pools recht en in de Poolse taal gesloten tussen de koper en de verkoper PLT GROUP SP Z O.O. De materiële bepalingen van de te sluiten overeenkomst worden vastgelegd, beveiligd en ter beschikking gesteld door het drukken en overhandigen van de BTW-factuur of de bestelspecificatie aan de koper.


§2. Bestellingen plaatsen en betalingen uitvoeren

 1. Om een verkoopcontract via de online winkel af te sluiten, gaat je naar de website www.naturalspharm.nl, selecteer je de goederen en neem je verdere technische stappen op basis van de berichten die aan de koper worden getoond en de informatie die beschikbaar is op de website.

 2. Bestellingen kunnen worden geplaatst via:

  1. het "winkelmandje" op de website van de winkel - 24/24;

  2. e-mail (bij voorkeur in geval van individuele bestellingen) - 24/24;

  3. door de bestelling te sturen naar het besteladres [email protected] - 24/24;

 3. De winkel bevestigt de aanvaarding van de bestelling per e-mail binnen 24 uur na ontvangst, met behoud van het recht om de verkoopovereenkomst te herroepen, binnen 5 werkdagen vanaf de datum van het plaatsen van de bestelling door de koper.

 4. De aanvaarding van de bestelling voor uitvoering door de winkel begint na bevestiging van de gegevens van de koper en: in het geval van bestellingen die bij levering moeten worden betaald - na ontvangst van informatie over het plaatsen van de bestelling, in het geval van bestellingen die zijn betaald via overschrijving - na ontvangst van de betaling op de bankrekening.

 5. De afwikkeling van creditcard- en elektronische overboekingstransacties geschiedt via tpay.com. De koper heeft de keuze uit de volgende betalingswijzen voor de bestelde goederen:

  1. bij levering in Polen: onder rembours (betaling bij levering) of bankoverschrijving;

  2. bij levering buiten Polen: overschrijving,

  3. online betaling,

  4. betaalkaarten: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro,

  5. BLIK.

 6. De entiteit die de online betalingsdienst levert, is mElements S.A. gevestigd in Warschau, Prosta 18, 00-850 Warschau, KRS 0000590484, REGON 363203696, NIP 5223047892.

 7. In geval van betaling met een betaalkaart begint de termijn voor het uitvoeren van de bestelling vanaf het moment van positieve transactieautorisatie.

 8. Indien na het plaatsen van de bestelling blijkt dat het bestelde product momenteel niet leverbaar is, wordt de koper hiervan direct per e-mail op de hoogte gesteld. In het geval van een dergelijke situatie besluit de koper wat er verder gaat gebeuren (verlenging van de wachttijd of annulering van de bestelling).

 9. De koper kan de bestelling alleen annuleren of er wijzigingen in aanbrengen tot op het moment van verzending.

 10. Het moment van de e-mail bevestiging van de bestelling is de laatste gelegenheid om onjuist verstrekte persoonlijke gegevens of een door de koper gedane bestelling te corrigeren.

 11. Indien onjuiste gegevens worden aangetroffen op een fiscaal ontvangstbewijs of een BTW-factuur, dient de koper een correctienota uit te reiken, overeenkomstig de verordening van de minister van Financiën. Een volledige wijziging van de gegevens van de koper is niet mogelijk.

 12. In het geval van bestellingen van meer dan 300 PLN of producten geïmporteerd voor individuele bestellingen, heeft de winkel het recht om de uitvoering van de bestelling afhankelijk te maken van de vooruitbetaling door de koper.


§3. Kosten en tijd van levering

 1. De winkel levert de pakketten aan de koper via een koeriersbedrijf of via de dienst Parcel Machines® InPost.

 2. De winkel staat het persoonlijk ophalen van bestellingen niet toe.

 3. Zendingen worden geleverd in Polen en andere landen van de Europese Unie (extra kosten voor internationale zendingen).

 4. De koper is verplicht de bestelde goederen af te halen en de verschuldigde bedragen voor de bestelde goederen te voldoen in overeenstemming met de gekozen betalingswijze.


§4 Klachten en retouren

 1. Een beschadigd of defect product moet naar het adres van de firma PLT GROUP SP. Z O.O. worden gestuurd met het bericht "Klacht".

 2. De kosten van de geretourneerde goederen worden door de winkel geretourneerd na ontvangst van het pakket en acceptatie van de klacht. Klachten wordt verwerkt binnen 7 dagen na de datum van ontvangst. Een beschadigd product wordt vervangen door een volwaardig product. Indien omruiling niet mogelijk is, zal de winkel de tegenwaarde van de prijs van het product en de verzending aan de koper retourneren of een ander product aanbieden.

 3. De Koper, die consument is, kan binnen 14 dagen na de datum van ontvangst van de zending de overeenkomst herroepen en zonder opgave van redenen afstand doen van de gekochte goederen, onder meer aan de hand van een gebruiksklaar standaardformulier voor de verklaring van herroeping van de overeenkomst. Een verklaring van herroeping moet worden ingediend met het geretourneerde product, nadat telefonisch of via e-mail contact is opgenomen met de winkel om het verzendadres aan te geven. De winkel garandeert de teruggave van een bedrag gelijk aan de prijs van de goederen binnen 10 werkdagen door bankoverschrijving op de door de koper aangegeven rekening, samen met alle betalingen, inclusief de kosten voor het bezorgen van het artikel aan de koper. Tegelijkertijd informeert de winkel op grond van art. 23 van de Wet Consumentenrechten, dat de Koper in een dergelijk geval verplicht is de kosten voor het terugzenden van de goederen naar de winkel te dragen.

 4. Een ondernemer die een eenmanszaak runt en de winkel niet in het kader van zijn/haar beroepsactiviteit gebruikt (hierna: bevoorrechte ondernemer) - een natuurlijke persoon die de winkel gebruikt, en met name een aankoop doet die geen verband houdt met zijn/haar beroepsactiviteit, wanneer uit de aard van het gekochte product blijkt dat het voor hem/haar geen beroepsmatig karakter heeft, dat met name voortvloeit uit het voorwerp van zijn/haar beroepsactiviteit, beschikbaar gesteld op basis van de bepalingen in het Centraal Register en Informatie over Bedrijfsactiviteiten. Bij het invullen van het bestelformulier verklaart de bevoorrechte ondernemer dat de bestelling geen verband houdt met zijn professionele activiteit (dit staat gelijk aan het aanvinken van het selectievakje onder het bestelformulier). Een geprivilegieerde ondernemer heeft het recht om de overeenkomst op dezelfde voorwaarden als de consument te herroepen.

 5. De winkel garandeert de terugbetaling van het bedrag gelijk aan de prijs van de goederen binnen 10 werkdagen met dezelfde betaalmethoden die de Koper heeft gebruikt in de oorspronkelijke transactie, tenzij de Koper instemt met een andere oplossing.

§5. Privacybeleid en de bescherming van persoonsgegevens

Overeenkomstig artikel 13, leden 1 en 2, van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene verordening gegevensbescherming hierna "AVG"), delen wij mee dat:

 1. De beheerder van de persoonsgegevens van de Koper is PLT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ gevestigd in Radom aan de ul. Franciszka Legackiego 7, in 26-600 Radom, ingeschreven in het ondernemersregister bijgehouden door de districtsrechtbank Lublin-Wschód in Lublin met zetel in Świdnik, VI Handelsafdeling van het Nationaal gerechtelijk register [KRS] onder het nummer 0000628808, statistisch bedrijfsnummer [REGON]: 365009308, NIP: 5252670145. Contact met de persoon die toezicht houdt op de verwerking van persoonsgegevens in de organisatie van de beheerder is mogelijk via e-mail op het volgende e-mailadres: [email protected]

 2. De persoonsgegevens van de Koper worden verwerkt in overeenstemming met de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, geïmplementeerd Privacybeleid, in de reikwijdte en met het doel dat noodzakelijk is om de overeenkomst tot stand te brengen, de inhoud ervan vorm te geven, deze te wijzigen of te beëindigen en de correcte uitvoering van de langs elektronische weg verleende diensten, in de reikwijdte en met het doel dat noodzakelijk is om gerechtvaardigde belangen te behartigen (wettelijk gerechtvaardigde doeleinden), en de verwerking niet in strijd is met de rechten en vrijheden van de persoon op wie de gegevens betrekking hebben, alsmede in de reikwijdte en met het doel dat in overeenstemming is met de door de Koper geuite toestemming indien hij zich bijvoorbeeld heeft ingeschreven voor een nieuwsbrief.

 3. De ontvangers van de persoonsgegevens van de Koper zijn de boekhouding, de afdeling logistiek (inclusief koeriersbedrijven) en de afdeling marketing.

 4. Je persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan een derde land/internationale organisatie.

 5. De persoonsgegevens van de koper worden bewaard voor de duur van het contract en na de uitvoering of intrekking van de toestemming alleen in het kader van het indienen van mogelijke claims voor de rechtbank of als nationale of EU-regelgeving of internationaal recht ons verplichten om gegevens te bewaren. De Beheerder heeft het recht om de persoonsgegevens van de Koper bekend te maken aan entiteiten die geautoriseerd zijn volgens de toepasselijke wetgeving (bijv. wetshandhavingsinstanties).

 6. De koper heeft het recht op toegang tot zijn gegevens en het recht op verbetering, verwijdering, beperking van de verwerking, het recht om gegevens over te dragen, het recht om bezwaar te maken, het recht om de toestemming op elk moment in te trekken zonder de rechtmatigheid van de verwerking aan te tasten. 

 7. De Koper heeft het recht om een klacht in te dienen bij het Bureau Bescherming Persoonsgegevens wanneer hij van mening is dat de verwerking van persoonsgegevens betreffende de Koper in strijd is met de bepalingen van de AVG.

 8. het verstrekken van persoonsgegevens door de koper is een voorwaarde voor het sluiten van de overeenkomst. De koper is verplicht deze te verstrekken, en het niet verstrekken van persoonsgegevens heeft tot gevolg dat de overeenkomst niet kan worden gesloten en uitgevoerd.

 9. De persoonsgegevens van de koper worden niet geautomatiseerd verwerkt, ook niet in de vorm van profilering. 

 10. De beheerder heeft pseudonimisering, gegevenscodering geïmplementeerd en toegangscontrole ingevoerd, waardoor het de effecten van een mogelijke inbreuk op de gegevensbeveiliging minimaliseert. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt door personen die gemachtigd zijn door de beheerder of verwerker met wie de beheerder nauw samenwerkt.

 11. PLT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ maakt gebruik van zogenaamde cookies. Deze bestanden worden door onze server op de computer van de koper opgeslagen en leveren statistische gegevens over zijn activiteit om ons aanbod af te stemmen op zijn individuele behoeften en smaak.  De koper kan op elk moment de optie om cookies te accepteren in zijn webbrowser uitschakelen. Meer informatie over cookies is beschikbaar op http://wszystkoociasteczkach.pl 


§6. Slotbepalingen

 1. Alle informatie, productfoto's en handelsmerken van fabrikanten zijn auteursrechtelijk beschermd. Het is verboden om ze te kopiëren en te verspreiden, te gebruiken voor commerciële doeleinden of presentaties zonder toestemming van de eigenaren.

 2. Alle geschillen moeten door de partijen in der minne worden geschikt, en indien zulks niet mogelijk is, zal het geschil worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechtbank.

 3. Consumenten hebben ook de mogelijkheid om geschillen elektronisch op te lossen via het ODR-platform (online geschillenbeslechting), beschikbaar op http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 4. Door een bestelling te plaatsen, aanvaard je de bepalingen van dit reglement.

 5. De informatie op de website www.naturalspharm.nl vormt geen aanbod in de zin van het Burgerlijk Wetboek.

 6. Voor aangelegenheden die niet onder de regelgeving vallen, de bepalingen van de wet op de levering van elektronische diensten, de wet op de consumentenrechten, de wet op de bescherming van persoonsgegevens, de wet op het auteursrecht en naburige rechten, het burgerlijk wetboek en andere dwingende bepalingen van de Poolse wet is van toepassing.

 7. De zorg voor de rechten van de Consument is één van de prioriteiten van de onderneming PLT GROUP SP Z O.O., daarom zijn de bepalingen van dit Reglement niet bedoeld om de rechten van de Consument waarop hij krachtens dwingende bepalingen van de Wet recht heeft, uit te sluiten of te beperken, en moeten eventuele twijfels in het voordeel van de Consument geïnterpreteerd worden. In geval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van dit Reglement en de bovengenoemde verordeningen, prevaleren de bepalingen van de Wet inzake consumentenrechten en zijn zij van toepassing.


 


 

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING VAN HET CONTRACT

(dit formulier moet alleen worden ingevuld en teruggestuurd indien je de overeenkomst wenst te herroepen)

- Geadresseerde [hier vult de ondernemer de naam van de ondernemer, het volledige postadres en, indien beschikbaar, het faxnummer en het e-mailadres in]

- Ik/wij (*) informeer/informeren (*) hierbij over mijn/onze terugtrekking uit de koopovereenkomst van de volgende artikelen (*) van de overeenkomst voor de levering van de volgende zaken (*) overeenkomst voor specifiek werk bestaande uit de uitvoering van de volgende items (*) /voor de levering van de volgende service (*)

Datum van sluiting van het contract(*)/ontvangst(*)

– Voornaam en naam van de consument(-en)

- Adres van de consument(-en):

- Handtekening van de consument (-en) (alleen als het formulier in papieren versie wordt verzonden)

- Datum

(*) Niet nodig


 

KLACHTENFORMULIER (MODEL)


 

Plaats........................................... Datum.............................................

Model of beschrijving van de gereclameerde goederen ...................................... .. ................................................ ...

Bon- / factuurnummer .............................................. .................................................. .....................

Gegevens van de klager:

Voornaam Naam .....................................................................................................

Adres ......................................................................................................................................................

Gebruikersnaam (login) ............................................. .................................................. .........

Contacttelefoon .........................................................................

e-mailadres ..........................................................................................................................................

De klacht:

Beschrijving van de fout....................... .. ................................................ .. .........................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................


 

Handtekening van de klager

.................................... 

Ładowanie...
toevoegen
van het product